Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden


1.Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen verkoopsvoorwaarden van de koper. De koper verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen verkoper en koper.

2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., vervoers-, verpakkings- en verzekeringkosten en iedere andere kost. Om het even welke belasting of overheidsheffing valt ten laste van de koper.

3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de woonplaats van de verkoper, met name te Knesselare, behoudens uitdrukkelijke andere overeenkomst. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 12%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 12%. In geen geval kan de koper zich op een klacht beroepen om zijn betalingen te schorsen of te vertragen. De betaling geschiedt zonder enige schuldvergelijking en/of korting.

4. De koper dient bij het tijdstip van de levering na te gaan of de goederen voldoen aan de overeengekomen voorwaarden en deze te inspecteren op zichtbare gebreken. Ná levering kan de koper enkel klacht melden voor verborgen gebreken en dit uiterlijk 24 uur na de vaststelling van het verborgen gebrek. Ingeval van gebreken aan de geleverde goederen zal de koper enkel aanspraak kunnen maken op een vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig recht op schade, noch intrest. Ingeval de verkoper of zijn aangestelde instaat voor het vervoer, dient de koper bij veronderstelde transportschade dit ten spoedigste te melden aan de verkoper, terwijl bovendien bij het aftekenen van de vrachtbrief een voorbehoud dient te worden gemaakt door de koper. De goederen waarop de klachten betrekking hebben, dienen aanwezig te blijven bij de koper, indien de goederen op diens woonplaats of zetel worden geleverd. De koper zorgt ervoor dat de reeds geloste lading goed afgedekt, droog gehouden en alleszins goed behandeld wordt. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, vervalt het recht op klachten vanwege de koper.

5. Behoudens andersluidende overeenkomst en behoudens iedere oorzaak vreemd aan de verkoper worden de leveringstermijnen steeds bij benadering gegeven. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding, intrest of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

6. De verkoper zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van lichte en/of gewone fout vanwege de verkoper en/of haar aangestelde. De verkoper is enkel aansprakelijk ingeval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot een bedrag van 1.000,00 EUR of het bedrag van de koopprijs indien deze lager is.

7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de levering én volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten, lasten en schadebeding. De risico’s zijn evenwel ten laste van de koper vanaf het verlaten van onze magazijnen. Indien de goederen worden afgehaald door de koper, vindt de levering plaats door oplading van de goederen op het door de verkoper opgegeven adres. Indien de verkoper of diens aangestelde dient in te staan voor het transport van de goederen, vindt de levering plaats door aflading van het product op het door de koper opgegeven losadres.

8. In geval van betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken gelegen in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd.


te

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x